REFERENCE

img pohled na rodinný d?m 
img tepelné ?erpadlo ALTNER AQUA 15es s hlubinnými vrty ( foto b?hem montá?e ) 
img zásobníky topné vody a TUV b?hem montá?e 
img vystrojení vrt? p?ed zahájením montá?e primárního okruhu 
 
 
<< reference